Košarica

Politika privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, JASMIN MAZIVA D.O.O., upisano u trgovačkom sudu u Rijeci (u daljnjem tekstu: JASMIN MAZIVA D.O.O.), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano je obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportuniteta (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi JASMIN MAZIVA D.O.O., pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti tvrtci sa zahtjevom za izmjenu, dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je: JASMIN MAZIVA D.O.O.

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: INFO@JASMIN-MAZIVA.HR

Načini prikupljanja i vrste osobnih podataka koji se prikupljaju

  • Izravno od strane samih korisnika na način da korisnici sami dostave podatke JASMIN MAZIVA D.O.O.  kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika i JASMIN-MAZIVA.HR. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti JASMIN MAZIVA D.O.O.  sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pismeno u središte JASMIN MAZIVA D.O.O. , putem maila poslanog na neku od mail adresa JASMIN MAZIVA D.O.O. i preko internet stranice JASMIN MAZIVA D.O.O.,  JASMIN-MAZIVA.HR.
  • Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.
  • Automatski posjetom JASMIN MAZIVA D.O.O. internet ( web ) stranici, aplikacijama i portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice JASMIN MAZIVA D.O.O.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice JASMIN MAZIVA D.O.O. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim  funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog. Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim
identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje JASMIN MAZIVA D.O.O. prikuplja ovise o vrsti usluge koju JASMIN MAZIVA D.O.O. pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Jasmin maziva neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Vrste osobnih podataka koji se prikupljaju?

Podaci koje kupac i/ili korisnik najčešće dostavlja su:

ime i prezime

adresa

osobni identifikacijski broj (OIB)

kontakt broj telefona i/ili mobitela

kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)

podaci iz osobne iskaznice

podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja

Gdje se obrađuju osobni podaci?

Osobne podatke korisnika i/ili kupaca JASMIN MAZIVA D.O.O. obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Gdje se pohranjuju prikupljeni podaci?

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o korisnicima/kucpima/ispitanicima pohranjuju u baze voditelja obrade.

Obveze voditelja obrade u vezi sa sigurnošću obrade

Tehnička i integralna zaštita podataka

Voditelj obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s općom uredbom.

Svrha prikupljanja i daljnje obrade podataka

Jasmin maziva prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, usluga neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i/ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Organizacija nagradnih igara

Jasmin maziva povremeno organizira nagradne igre pa se podaci koriste za obavijesti o osvojenoj nagradi.

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama JASMIN MAZIVA D.O.O.  ako je kupac i/ili korisnik dao privolu.

Video zapisi

JASMIN MAZIVA D.O.O. koristi nadzorne kamere za zaštitu osoba i imovine.

Vremensko trajanje čuvanja osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, JASMIN MAZIVA D.O.O. je u pojedinim slučajevima obavezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje JASMIN MAZIVA D.O.O. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese: INFO@JASMIN-MAZIVA.HR.

Načini ostvarivanja prava

Kupac i/ili korisnik svoja prava može ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail INFO@JASMIN-MAZIVA.HR. Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podaci prosljeđuju trećim osobama

Osobne podatke korisnika i/ili kupca JASMIN MAZIVA D.O.O. prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza JASMIN MAZIVA D.O.O. kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika i/ili kupca

radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun korisnika i/ili kupca za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

Obrada osobnih podataka u kontekstu zaposlenja

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

GDPR i kolačići

O politici kolačića

Ova Pravila o kolačićima objašnjavaju što su kolačići, kako ih koristimo, vrste kolačića koje koristimo, tj. podatke koje prikupljamo  pomoću kolačića i kako se te informacije koriste i kako kontrolirati postavke kolačića. Dodatne informacije o tome kako koristimo, pohranjujemo i čuvamo vaše osobne podatke potražite u našim Pravilima o privatnosti.

Možete u bilo kojem trenutku promijeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj web stranici.

Saznajte više o tome tko smo, kako nas možete kontaktirati i kako obrađujemo osobne podatke u našim Pravilima o privatnosti.

Vaš pristanak odnosi se na sljedeće domene: JASMIN-MAZIVA.HR

Kako koristimo kolačiće?

Kao i većina internetskih usluga, naša web stranica koristi kolačiće prve i treće strane u nekoliko svrha. Kolačići prve strane uglavnom su potrebni da bi web stranica funkcionirala na ispravan način i oni ne prikupljaju nikakve vaše osobne podatke.

Kolačići treće strane koji se koriste na našoj web stranici uglavnom služe kako bi se razumjelo kako web stranica funkcionira, kako komunicirate s našom web stranicom, kako bi zaštitili naše usluge, pružili oglase koji su za vas relevantni, a sve u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva i ubrzavanja budućih interakcija s našim web mjestom.

Koje vrste kolačića koristimo?

Osnovno: Neki su kolačići neophodni da biste mogli iskusiti punu funkcionalnost naše web stranice. Omogućuju nam održavanje korisničkih sesija i sprečavanje bilo kakvih sigurnosnih prijetnji. Ne prikupljaju i ne pohranjuju nikakve osobne podatke. Na primjer, ovi kolačići omogućuju vam prijavu na svoj račun i dodavanje proizvoda u košaricu i sigurno plaćanje.

Statistika: Ovi kolačići pohranjuju podatke poput broja posjetitelja web mjesta, broja jedinstvenih posjetitelja, koje su stranice web mjesta posjećene, izvor posjeta itd. Ti nam podaci pomažu razumjeti i analizirati koliko je dobro web mjesto izvedeno i gdje ga treba poboljšati.

Marketing: Naša web stranica prikazuje oglase. Ovi se kolačići koriste za personalizaciju oglasa koje vam prikazujemo tako da su vam relevantni. Ovi kolačići pomažu nam i da pratimo učinkovitost ovih oglasnih kampanja.

Informacije pohranjene u ovim kolačićima također mogu koristiti nezavisni pružatelji usluga za prikazivanje oglasa na drugim web mjestima u pregledniku.

Funkcionalno: To su kolačići koji pomažu određenim nebitnim funkcijama na našoj web stranici. Te funkcionalnosti uključuju ugrađivanje sadržaja poput videozapisa ili dijeljenje sadržaja web stranice na platformama društvenih medija.

Postavke: Ovi kolačići pomažu nam da pohranimo vaše postavke i postavke pregledavanja poput jezičnih postavki kako biste imali bolje i učinkovitije iskustvo prilikom budućih posjeta web mjestu.

Kako mogu kontrolirati postavke kolačića?

Ako tijekom sesije pregledavanja web stranice JASMIN MAZIVA D.O.O. odlučite promijeniti svoje postavke, na zaslonu možete kliknuti karticu “Pravila o privatnosti i kolačićima”. Ovo će ponovno prikazati obavijest o pristanku koja vam omogućuje da promijenite postavke ili u potpunosti povučete pristanak.

Uz to, različiti preglednici nude različite metode za blokiranje i brisanje kolačića koje koriste web stranice. Možete promijeniti postavke svog preglednika kako biste blokirali/izbrisali kolačiće. Da biste saznali više o upravljanju i brisanju kolačića, posjetite wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.

Besplatna dostava

Narudžbe iznad 40€

100% sigurna naplata

MasterCard / Visa / Diners