Upute o postupcima i sredstvima za spriječavanje ozljeđivanja i načinu pružanja prve pomoći

Upute o postupcima i sredstvima za spriječavanje ozljeđivanja i načinu pružanja prve pomoći

UPUTE O POSTUPCIMA I SREDSTVIMA ZA SPRIJEČAVANJE OZLJEĐIVANJA I NAČINU PRUŽANJA PRVEPOMOĆI U SLUČAJU IZLAGANJA KEMIKALIJAMA, TE O POSTUPKU DEKONTAMINACIJE ODKEMIKALIJA (temeljem čl. 20. Zakon o kemikalijama NN18/13)

Oznake upozorenja:

 • H302 Štetno ako se proguta
 • H361 Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
 • H373 Može uzrokovati oštećenje organa ili navesti tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

Oznake obavjesti:

 • P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
 • P202 Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.
 • P282 Nositi zaštitne rukavice /zaštitu za lice/ oči.
 • P264 Nakon upotrebe temeljito oprati ruke
 • P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
 • P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti ili pušiti.
 • P330 Isprati usta.
 • P301+312 ako se proguta: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika
 • P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s važećim propisima: Zakon otpadu, Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu. Uredba za postupanje opasnim otpadom, Pravilnik o vrstama otpada, uredba o kategorijama,vrstama klasifikaciji s katalogom otpada i listom opasnog otpada te pravilnik o gospodarenju otpadom.

Mjere prve pomoći

Inhalacija: (uz povraćanje) hitno potražiti medicinsku pomoć. Iznijeti unesrećenog na svježi zrak, držati ga ugrijanim i pustiti da odmara.

Kontakt sa kožom: odmah isprati sa velikom količinom vode. U slučaju ozbiljne kontaminacije potražiti medicinsku pomoć. Ukloniti kontaminiranu odjeću.

Kontakt sa očima: odmah isprati sa velikom količinom vode. Ako postoji iritacija ili upala potražiti medicinski savjet. Nastaviti ispirati vodom najmanje 10 minuta.

Gutanje: odmah transportirati u bolnicu. Ne smije se inducirati povraćanje.

Simptomi: Gutanje uzrokuje digestivne probleme (mučninu, povraćanje, bol u trbuhu), grčenje, glavobolju, vrtoglavicu i smetnje živčanog sustava.

Čišćenje, odlaganje i mjere zaštite okoliša: Čuvajte okoliš od zagađenja. Ispušteni sadržaj pokupiti nezapaljivim apsorpcijskim sredstvom (pijesak, zemlja, diatomejska zemlja, vermikulit). Višak proizvoda nikako razlijevati u okoliš ili u kanalizaciju, nego isto kao i praznu ambalažu odložiti na odlagalište opasnog otpada. Prazna ambalaža može sadržavati zapaljive ili eksplozivne pare - držati dalje od zapaljive robe i oksidansa. Spriječiti istjecanje i kontaminaciju podzemnih voda. Pokušati zaštititi odvode i vodene tokove. Obavijestiti lokalne vlasti (DUZS - Državni centar 112) ako se dogode značajna izlijevanja.

Mjere za spriječavanje i gašenje požara: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima dalje od izvora topline i zapaljivih materijala na hladnom i suhom mjestu. Sprovoditi mjere protiv statičkog elektriciteta. Uzemljiti spremnike i opremu za transport. Prikladna sredstva za gašenje: ugljikov dioksid (CO2), ABC prah, pjena, raspršena voda ili vodena magla.

STAVLJANJEM PROIZVODA NA TRŽIŠTE DOBAVLJENIH OD NEOVLAŠTENIH DISTRIBUTERA, ODGOVORNI STE ZA EVENTUALNU NEUSKLAĐENOST SA ZAKONSKIM PROPISIMA O KEMIKALIJAMA, A TIME I KAZNU.

Detaljnije informacije možete pronaći na www.hzt.hr i www.quickfds.com.

 • Kontakti
Jasmin maziva d.o.o. -

Jasmin maziva d.o.o.

 • Adresa: Kukuljanovo 415, 51227 Kukuljanovo
 • Tel: +385 (0)51 652 250 | +385 (0)51 652 251 | +385 (0)51 652 252
 • Fax: +385 (0)51 652 253
 • E-mail: info@jasmin-maziva.hr

Pošalji upit